A A A K K K
для людей із порушенням зору
Усть-Путильська територіальна громада!
Чернівецька область, Вижницький район

Положення про конфліктну комісію при виконавчому комітеті Усть-Путильської сільської ради

Дата: 16.09.2021 13:35
Кількість переглядів: 435

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 9 сесії сільської

 ради УІІІ скликання

від 23.07.2021 №253-09/21

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конфліктну комісію при виконавчому комітеті

Усть-Путильської сільської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про конфліктну комісію при виконавчому комітеті Усть-Путильської сільської ради (далі – Положення) регулює організаційно - процедурні та правові питання розгляду конфліктних ситуацій та вирішення земельних питань (меж земельних ділянок, спорів тощо) на території Усть-Путильської сільської ради та додержання громадянами правил добросусідства.

1.2. Конфліктна комісія при виконавчому комітеті Усть-Путильської сільської ради (далі – Комісія) – колегіальний орган, що утворюється рішенням сесії Усть-Путильської сільської ради відповідно до її повноважень, передбачених Земельним Кодексом України в галузі земельних відносин, інших законодавчих актів України. Склад Комісії та Положення про конфліктну комісію затверджуються рішенням сесії сільської ради.

1.3. В роботі Комісії можуть брати участь депутати сільської ради, керівники та спеціалісти структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради.

1.4. Положення розроблено відповідно до вимог:

- Конституції України;

- статей 12, 158, 159, 160, 161, глави 17 Земельного кодексу України;

 - Цивільного кодексу України;

- статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 - інших нормативно-правових актів України.

1.5. У своїй діяльності конфліктна комісія керується Конституцією України і законами України, Земельним кодексом України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

 

2. Основні завдання та повноваження Комісії

2.1. Комісія в межах своєї компетенції розглядає та вирішує земельні питання, конфліктні ситуації, які виникають між власниками суміжних домоволодінь щодо порушень меж та установлення огорож між земельними ділянками індивідуальної житлової забудови та додержання громадянами правил добросусідства, інші конфліктні ситуації.

2.2. Основним завданням Комісії є врегулювання земельних питань, які виникають на території Усть-Путильської сільської ради.

2.З цією метою Комісія має право:

 - розробляти проекти рішень та подавати їх на сесію сільської ради;

- робити запити місцевим органам державної виконавчої влади, структурним підрозділам органу місцевого самоврядування, організаціям, які отримали відповідні дозволи (ліцензії) на виконання робіт із землеустрою, підприємствам, установам, зацікавленим сторонам (юридичним і фізичним особам) про надання інформації, матеріалів та своїх висновків, що стосуються розгляду земельних питань, які зобов’язані у визначений законодавством термін надати інформацію або повідомити про її відсутність;

- вирішувати питання земельного характеру;

- для розгляду земельного спору залучати експертів, фахівців, спеціалістів інших місцевих органів влади, підприємств, організацій та установ за погодженням з їхнім керівництвом;

- подавати свій висновок та пропозиції щодо врегулювання земельного спору для прийняття відповідною радою рішення із зазначеного питання в установленому порядку.

           

3. Сторони, що беруть участь у земельному спорі, їх права та обов`язки

3.1. Сторонами, що беруть участь у земельному спорі, є:

- особа, власник або землекористувач земельної ділянки, яка подає заяву до органу місцевого самоврядування і вважає, що його права на земельну ділянку порушені;

 - особа, власник або землекористувач сусідньої земельної ділянки, з боку якого, на думку заявника, порушені права.

3.2. Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони, укладати мирову угоду, одержувати копію рішення щодо земельного спору, і, у разі незгоди з цим рішенням, оскаржувати його у встановленому чинним законодавством порядку.

3.3. Сторони спору зобов'язані сумлінно користуватися своїми правами і сприяти своїми діями Комісії щодо своєчасного і правильного розгляду земельного спору.

 

 

4. Порядок розгляду конфліктних ситуацій (земельних спорів)

4.1. Організація роботи та підготовка матеріалів на розгляд конфліктної комісії щодо земельного спору покладається на секретаря комісії.

4.2. Комісія розглядає земельні спори на підставі заяви однієї із сторін у тижневий строк з дня подання заяви. До заяви додаються документи, які стосуються земельного спору. Якщо спір не належить до компетенції комісії, остання має право повернути заяву, відмовивши у вирішенні земельного спору та вказавши на уповноважений орган, якому підвідомче таке вирішення.

  4.3. Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. У випадку, якщо в ході підготовки матеріалів для розгляду Комісією буде з’ясовано, що до заяви не додані усі документи, необхідні для розгляду спору, у повідомленні про час і місце розгляду спору вказується перелік документів, які необхідно додатково пред’явити.На стадії підготовки матеріалів справи до розгляду, а також на всіх подальших стадіях (до моменту прийняття рішення) за сторонами зберігається право подати клопотання про припинення розгляду спору за примиренням сторін.

4.4. Засідання конфліктної комісії проводяться у міру надходження звернень.

4.5. Порядок ведення засідання конфліктної комісії, а також обов'язкову по відношенню однієї сторони до іншої поведінку визначає голова комісії.

4.6. Засідання комісії є правоможними, якщо в них беруть участь 2/3 членів від складу, затвердженого відповідно до п. 1.2 Положення.

4.7. Основною формою діяльності Комісії є засідання; основним документом, який створює комісія, є протокол. За результатами розгляду спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, додержання громадянами правил добросусідства, проблемних питань розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності комісія готує своє рішення, яке оформляється відповідно до протоколу і яке підписують голова та секретар Комісії.

4.8. Протокол веде секретар Комісії та у триденний строк підписує голова Комісії. Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з протоколом, подавати письмові зауваження.

4.9. Голова Комісії оголошує склад Комісії, роз'яснює сторонам їх права та обов'язки і сприяє у здійсненні належних їм прав.

4.10. У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин.

4.11. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.        

4.12. Доказами при вирішенні земельного спору є будь-які фактичні дані, на підставі яких Комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, які мають значення для правильного вирішення спору.

4.13. У разі виникнення складного спору можливим є дослідження членами Комісії ситуації на місцях з метою встановлення фактичних обставин порушення суб’єктивних прав заявника. За результатами такого дослідження складаються акти, що підписуються членами Комісії, які брали участь у його проведенні, та сторонами спору.

4.14. Для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні конфліктних ситуацій, в т.ч. земельного спору і потребують спеціальних знань, Комісія може заслуховувати експертів та фахівців, запрошених як сторонами так і Комісією.

4.15. Експертами можуть виступати фізичні та юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення відповідної діяльності.

4.16. Права, обов'язки та відповідальність експерта визначаються діючим законодавством.

4.17. Експертиза провадиться для визначення та відновлення меж земельних ділянок і включає: а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки ; б) відновлення меж земельної ділянки на місцевості; в) інші дії.

4.18. Витрати, пов'язані із залученням експертів, фахівців покладаються на заявника.

4.19. Рішення Комісії приймаються за результатами розгляду земельного спору простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні осіб, які входять до складу Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії вважається вирішальним.

4.20. Висновок Комісії дійсний 1 рік, протягом якого на підставі висновку може бути прийнято відповідне рішення сільською радою. В іншому випадку дане питання підлягає повторному розгляду Комісією.

4.21. За результатами розгляду земельного спору на підставі Акту обстеження Комісії може складатись проект рішення виконавчого комітету сільської ради щодо вирішення земельного спору, в якому визначається порядок його виконання.

4.22. Голова Комісії доповідає щодо обставин спору і вносить проект рішення щодо спору, який розглядався Комісією, після  приймається рішення про затвердження рішення Комісії (протоколу).

4.23. Рішення вступає в силу з моменту його прийняття та передається сторонам у триденний строк з дня його прийняття.   

4.24. Не підлягає повторному розгляду протягом року земельний спір, щодо якого є Акт обстеження Комісії і прийнято рішення сільської ради.

 

 

5. Виконання рішень із земельних питань

5.1. Рішення виконується не пізніше одного місяця з дня його прийняття.

5.3. Виконання рішення не звільняє особу від відшкодування збитків, які виникли внаслідок порушення нею земельного законодавства.

5.4. Виконання рішення із земельних питань може бути призупинено або його термін може бути продовжений сільською радою або місцевим судом.

 

 

6. Заключні положення

6.1. У випадку незгоди однієї із сторін земельного питання із рішенням виконавчого комітету сільської ради земельне питання вирішується у судовому порядку відповідно до діючого законодавства.

6.2. Оскарження зазначеного рішення в суді призупиняє його виконання. Це означає, що одна із сторін спору може не погодитися з прийнятим рішенням та оскаржити його у суді, що є правом сторін, яке передбачено статтею 160 Земельного кодексу України.

6.3. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

 

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                     Тамара РІЗУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь