A A A K K K
для людей із порушенням зору
Усть-Путильська територіальна громада!
Чернівецька область, Вижницький район

2017 рік

 

 

 

 

 

 

                                      Додаток 4

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рішенням Х сесії Усть-          Путильської  сільської ради  УІІ     скликання

 

­­­­   30 .06.2016  №   99-10/16

 

Положення

про єдиний податок

 

 

1. Загальні положення

1.1. В цьому Положенні встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку для платників першої та другої групи єдиного податку.

Сплата єдиного податку юридичними особами та фізичними особами-підприємцями третьої (обсяг доходу яких впродовж календарного року не перевищує 20 млн. грн.) та четвертої групи (сільськогосподарські товаровиробники) здійснюється відповідно правових засад, визначених в    главі 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України.

1.2. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

1.3. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може
самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа
відповідає встановленим вимогам та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному Податковим кодексом України.

2. Платники податку

2.1. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для платників:

2.1.1. Першої групи - фізичних осіб - підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких впродовж календарного року не перевищує 300000 гривень.

2.1.2. Другої групи – фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що впродовж календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

а) не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

б) обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія підпункту 2.1.2. не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005; група 68.31 КВЕД ДК 009:2010), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

2.2. Не можуть бути платниками єдиного податку першої та другої групи фізичні особи - підприємці визначені пунктом 291.5 статті 291 Податкового кодексу України.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку першої та другої груп є дохід фізичної особи – підприємця, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої та другої груп встановлено статтею 292 Податкового кодексу України.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування для платників єдиного податку першої та другої груп є вартісне вираження обсягу доходу платника єдиного податку отриманого впродовж податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.

5. Ставка та порядок обчислення податку

5.1. Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата).

5.2. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, залежно від виду господарської діяльності, що здійснюється ними, з розрахунку на календарний місяць:

5.2.1. для першої групи платників єдиного податку, визначених в підпункті 2.1.1. пункту 2 цього Положення, згідно з додатком 1.

В разі обрання фізичною особою - підприємцем виду побутової послуги, якій відповідають інші коди КВЕДу, ніж наведені в додатку 1, ставка єдиного податку застосовується в розмірі встановленому для цього виду побутової послуги.

5.2.2. для другої групи платників єдиного податку, визначених в підпункті 2.1.2. пункту 2 цього Положення, згідно з додатком 2.

Ставка єдиного податку, встановлена в додатку 2, для відповідного виду діяльності за розділом, групою чи класом КВЕДу застосовується до всіх видів діяльності, що належать до цього розділу, групи чи класу КВЕДу.

5.2.3. для першої групи платників, які самостійно здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках, та є інвалідами першої, другої групи, інвалідами війни, учасниками війни, учасниками бойових дій – 5 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати.

5.3. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої та другої груп (фізичні особи-підприємці) у розмірі 15 відсотків:

5.3.1. До суми перевищення обсягу доходу, визначеного в підпунктах 2.1.1.- 2.1.2. пункту 2 цього Положення.

5.3.2. До доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи.

5.3.3. До доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж визначений у главі 1 розділу ХІV Податкового кодексу України.

5.3.4. До доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5.3.5. До доходу, отриманого платниками першої або другої груп від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 2.1.1.- 2.1.2. пункту 2 цього Положення відповідно.

5.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

5.5. Єдиний податок для платників першої та другої групи обчислюється шляхом множення встановленої ставки податку на розмір мінімальної заробітної плати, визначеної чинним законодавством на 1 січня податкового (звітного) року.

6. Податковий період

6.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

6.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

6.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

 6.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

6.5. У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

6.6. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

7. Строк та порядок сплати податку

7.1. Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

7.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої та другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

7.3. Сплата єдиного податку платниками першої та другої групи здійснюється за місцем податкової адреси.

7.4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку впродовж одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

7.5. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого підпункту 7.1. та підпункту 7.4. пункту 7 цього Положення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

7.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується впродовж десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

7.7. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

8.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені підпунктом 7.1. пункту 7 цього Положення.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення впродовж року обсягу доходу, визначеного у підпункті 2.1. (пп. 2.1.1. та 2.1.2.) пункту 2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи-підприємці) групи.

8.2. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

8.3. Отримані впродовж податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених у підпункті 2.1. (пп. 2.1.1. та 2.1.2.) пункту 2 цього Положення, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України.

8.4. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення впродовж року обсягу доходу, визначеного у підпункті 2.1. (пп. 2.1.1. та 2.1.2.) пункту 2 цього Положення, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи-підприємці) груп.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними Податковим кодексом України, авансові внески, встановлені підпунктом 7.1. пункту 7 цього Положення.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

8.5. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

9. Всі інші норми щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності визначені главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України.

10. Відповідальність платників і контроль за стягненням податку

10.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

10.2. Контролюючі органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування єдиного податку до бюджету.

Секретар сільської  ради

Н.Фрей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь