Усть-Путильська територіальна громада!
Чернівецька область, Вижницький район

Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Усть-Путильської сільської ради та Порядок його проведення

Дата: 16.09.2021 13:25
Кількість переглядів: 358

 

 

УКРАЇНА

УСТЬ-ПУТИЛЬСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

9 сесія  УІІІ скликання

                                        

РІШЕННЯ  №249-09/21

 

Від 23 липня 2021р.                                                                                      Усть-Путила

 

Про затвердження Положення про конкурс

на посаду керівника закладу загальної

середньої освіти Усть-Путильської сільської

ради та порядку його проведення

 

      З метою реалізації державної політики в галузях освіти, культури, молоді і спорту, забезпечення загальних засад проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, враховуючи  статтю 25  Закону України “Про освіту”, статті 37, 39 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, керуючись, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Усть-Путильська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити:

  1. Положення про конкурс на керівника закладу загальної середньої освіти Усть-Путильської сільської ради (додається).

 

  1. Склад конкурсної комісії на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Усть-Путильської сільської ради (додаток 1).

 

  1. Перелік тестових та ситуаційних  завдань для проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти (додаток 2, 3).

 

  1. Порядок проведення конкурсного відбору та визначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Усть-Путильської сільської ради (додаток 4)

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту, соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики. 

 

 

 

Сільський голова                                                                       Марія ІЛЮК

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         рішення 9 сесії УІІІ скликання

                                                                         Усть-Путильської сільської ради

                                                                         від 23.07.2021 року №249/09-21

                                                                        

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Усть-Путильської сільської ради

 

1.Це Положення визначає загальні засади про порядок проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти   Усть-Путильської сільської ради.

Терміни, що вживаються  у цьому Положенні:

засновник – Усть-Путильська сільська рада, яка є засновником закладу загальної середньої освіти, що перебуває у комунальної власності  Усть-Путильської сільської ради.

заклад освіти – юридична особа публічного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що проводиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти, заснована Усть-Путильською сільською радою;

уповноважений орган засновника – відділ освіти, культури та спорту виконавчого комітету Усть-Путильської сільської ради.

Рішення про проведення конкурсу приймається засновником комунального закладу загальної середньої освіти:

-одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

-не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

-не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

 1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному

веб сайті засновника, офіційному сайті уповноваженого органу засновника та на офіційному веб сайті закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

найменування і місцезнаходження закладу освіти;

-найменування посади та умови оплати праці;

-кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»

-вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;

-дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

-прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

4. Для проведення конкурсу голова сільської  ради формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю  від 6 до 15 осіб осіб, до складу якої на паритетних засадах, що означає однакову (рівну) кількість представників від кожної сторони, входять представники:

-засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування;

-відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці;

-інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

Кількість представників від кожної сторони – 2 особи.

Персональний склад конкурсної комісії визначається:

- засновника – на підставі розпорядження голови Усть-Путильської сільської ради;

-від громадських об’єднань, формувань та профспілкової організації – на підставі офіційного листа, підписаного уповноваженою особою; експерти,

фахівці у сфері загальної середньої освіти на підставі офіційного листа уповноваженого органу засновника.

До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

-визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

-має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

-відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Голова та заступник голови конкурсної комісії обирається із числа її членів на першому засіданні комісії.

Голова конкурсної комісії забезпечує організацію та проведення засідань конкурсної комісії.

Заступник голови конкурсної комісії здійснює функції голови комісії у разі його відсутності з поважних причин.

Ведення та зберігання протоколів конкурсної комісії забезпечує відповідальна особа із числа працівників уповноваженого органу засновника. 

Члени конкурсної комісії зобов’язані:

-брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

-заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених статтею 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб сайті засновника і уповноваженого органу засновника протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

5. Для участі в конкурсі подаються такі документи:

-заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

-автобіографія або резюме (за вибором учасника конкурсу);

-копія паспорта громадянина України;

-копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

-документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

-копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

-довідка про відсутність судимості;

-довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

-мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою, згідно з довіреністю, особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 1. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів

для участі в конкурсі конкурсна комісія:

-перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;

-приймає рішення про допущення та недопущення до участі у конкурсі;

-оприлюднює на офіційному веб сайті засновника та уповноваженого органу засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

-не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

-подали не всі документи, визначені Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Положенням, для участі в конкурсі;

-подали документи після завершення строку їх подання.

 1. Уповноважений орган засновника зобов’язаний організувати та забезпечити

ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

 1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

-перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України “Про освіту”, Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

-перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

-публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти проводиться за переліком питань, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654 «Щодо примірного переліку питань» та здійснюється у формі письмового тестування. Обсяг тестових завдань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти  складає 30 завдань.

Приклади тестових завдань для проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності  Усть-Путильської сільської ради.

Критерії оцінювання знань законодавства, зразок ситуаційного завдання, критерії оцінювання вирішення ситуаційного завдання та захисту презентації, визначені додатком 2 до Положення.

Порядок проведення конкурсного відбору та визначення переможця на посаду керівника закладу загальної середньої освіти (додаток 4 до Положення)

Засновник забезпечує відеофіксацію конкурсного відбору та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на офіційному вебсайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

 1. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення

конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб сайті засновника та уповноваженого органу засновника.

За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 1. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

-відсутні заяви про участь у конкурсі;

-до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;

-жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 1. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця

конкурсу керівник уповноваженого органу засновника призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір у формі контракту.

 

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 

 

Сільський голова                                                                                   Марія ІЛЮК

 

 

 Додаток 4

                                                         до Положення про конкурс на посаду

керівника закладу загальної середньої освіти

                                                         Усть-Путильської сільської ради 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсного відбору та визначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

 

1.Порядок проведення конкурсного відбору  перевірки знань законодавства по тестових питаннях та перевірки знань професійних компетентностей кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань

1.1. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення першого засідання комісії. Виконавчий апарат сільської ради за погодженням із головою конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час його проведення. Іспит, як правило, проходить в сесійній залі сільської  ради. Конкурсна комісія приймає рішення про дату, час та місце засідань комісії для проведення перевірки знань законодавства по тестових питаннях та перевірки знань професійних компетентностей кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань, проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та відбору кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти. Відділ освіти, культури та спорту виконавчого комітету Усть-Путильської сільської ради забезпечує організацію роботи комісії та за можливості відеофіксацію проведення конкурсного відбору.

1.2. Об’єктивність проведення конкурсного відбору забезпечується рівними умовами (тривалість проведення, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки. Конкурсний відбір проходить одночасно для всіх кандидатів на заміщення однієї вакантної посади або для декількох вакантних посад одночасно.

1.3. Організаційна підготовка до конкурсного відбору:

1) Організаційна підготовка проводиться в день проведення одночасно з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад. Перед проходженням конкурсного відбору кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

2) Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

3) До початку конкурсного відбору секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови конкурсного відбору, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

 

1.4. Складання іспиту:

1) Під час підготовки відповідей на тестові питання та при перевірці знань за результатами розгляду ситуаційних завдань мають бути присутніми не менше чотирьох членів конкурсної комісії.

 

2) Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, у якому складається іспит, до його закінчення.

3) Під час проведення тестування кандидати одержують бланки запитань та варіантів відповідей. Нумерація варіантів відповідей перед кожним тестуванням може змінюватися місцями. При перевірці знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань кандидат дає письмову відповідь на поставлене завдання.

4) При підготовці відповідей на тестові питання та при перевірці знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом Усть-Путильської сільської ради. На кожному аркуші обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

5) Іспит по перевірці знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань складається державною мовою письмово за екзаменаційними білетами.

6) Час для підготовки відповіді на тестові питання визначається рішенням конкурсної комісії. Час для перевірки знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань має становити не більше 60 хвилин.

7) Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими засобами для знаходження відповідей, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що голова комісії складає акт за підписом голови і секретаря комісії (якщо зазначені порушення були, а кандидат не був відсторонений від подальшого проходження конкурсу, це дає право іншим кандидатам оскаржувати рішення комісії по визначенню переможця конкурсу, наслідком чого може стати скасування результатів конкурсу).

 

1.5. Оцінювання кандидатів та підбиття підсумків конкурсного відбору:

1) Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Члени конкурсної комісії затверджують спільне рішення щодо кількості балів при перевірці відповідей на тестові питання та при перевірці знань професійних компетентностей кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань.

2) Підведення підсумків оцінювання здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість встановленої форми. Оцінювання кандидатів здійснюється членами конкурсної комісії в той же день, коли відбувається іспит.

3) Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами  та  документами   конкурсної    комісії  у    виконавчому  апараті

сільської ради.

4) Кандидати, які набрали загальну суму балів при перевірці знань законодавства по тестових питаннях менше 50 відсотків правильних відповідей, вважаються такими, що не склали іспит та не можуть бути рекомендованими конкурсною комісією для призначення на посаду. Такі кандидати не допускаються до наступного етапу – оцінювання професійних компетентностей кандидатів за результатами розв’язання ситуаційних завдань.

5) Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів при оцінюванні професійних компетентностей кандидатів за результатами розв’язання ситуаційних завдань, не можуть бути рекомендованими конкурсною комісією для призначення на посаду. Такі кандидати не допускаються до наступного етапу – презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

 1. Порядок проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації та оцінювання презентації.

2.1. Відкрита публічна презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти перед конкурсною комісією здійснюється особисто конкурсантом  у спосіб, який визначає сам конкурсант. Час, який відводиться кожному конкурсанту для презентації визначається комісією, але  не може бути більшим 60 хвилин. За рішенням конкурсної комісії його може бути продовжено ще до 10 хвилин.

2.2. Оцінювання кандидатів за результатами публічної презентації здійснюється після надання кандидатом відповідей щодо проведеної презентації (кількість

запитань щодо проведеної презентації має бути не більше двох від кожного члена комісії).

Результати проведення співбесіди відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.

3.Підведення підсумків конкурсного відбору на посаду керівника закладу

загальної середньої освіти Усть-Путильської територіальної громади.

3.1. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту перевірки знань законодавства по тестових питаннях та перевірки знань за результатами розгляду ситуаційних завдань, презентації та відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації, на своєму засіданні визначає переможця конкурсу, яким є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів у зведеній екзаменаційній відомості, форма якої наведена нижче. У випадку рівної кількості балів двох або більше кандидатів рішення про визначення переможця приймається голосуванням членів конкурсної комісії.

 

Прізвище, ім’я та

по батькові кандидата

Види оцінювання

Кількість балів

Загальна кількість балів

Кандидат 1

Тестові питання

   
 

Ситуаційні завдання

   
 

Презентація

   

Кандидат 2

     

 

3.2. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії і подається сільському голові не пізніше, ніж через два робочих дні після визначення переможця. Протоколи конкурсної комісії зберігаються в сільській раді не менше одного року з дня  визначення переможця.

 

3.3. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу в день його закінчення із зазначенням факту повідомлення учасників про результат конкурсу відповідним записом у протоколі. У випадку, якщо учасник конкурсу залишив засідання конкурсної комісії без поважних причин, не пройшовши всі етапи конкурсу, вважати його таким, що добровільно припинив участь у конкурсі із зазначенням даного факту відповідним записом у протоколі засідання.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь