A A A K K K
для людей із порушенням зору
Усть-Путильська територіальна громада!
Чернівецька область, Вижницький район

Рішення та Положення "Про старосту"

Дата: 16.09.2021 13:09
Кількість переглядів: 393

 

УКРАЇНА

УСТЬ-ПУТИЛЬСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

V сесія VІІІ скликання

 

РІШЕННЯ  №107-05/21

 

   22 березня 2021р.                                                                       с.Усть-Путила

 

Про затвердження Положення

про старосту

 

 

Відповідно до статей 54-1, 79-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 3, 10, 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», з метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів  Усть-Путильської територіальної громади, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення про старосту, що додається.

 

2. Вважати недійсним рішення І сесії УІІ скликання №10-1/15 від 11.11.2015р. «Про затвердження Положення про старосту сіл Мариничі, Петраші, Бисків Усть-Путильської сільської об’єднаної територіальної громади».

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, розвитку місцевого самоврядування, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Сільський голова                                       Марія ІЛЮК

 

 

                                                    

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

Затверджено

Рішення V сесії сільської ради

VІІІ скликання

від 22.03.2021р. №107-05/21

 

ПОЛОЖЕННЯ

про старосту

 

I. Загальні положення

1.1. Положення про старосту Усть-Путильської сільської ради  та прилеглих сіл, які увійшли до складу Усть-Путильської сільської територіальної громади (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,   інших законів України  і визначає повноваження  та припинення повноважень старости, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

1.2 Положення затверджується відповідною радою.

1.3 В селі Усть-Путила, яке є адміністративним центром Усть-Путильської сільської ради, посада старости не запроваджується.

 

II. Правовий статус старости

2.1.Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси сільських населених пунктів, що входять до складу Путильської територіальної громади.

2.2. Староста затверджується Усть-Путильською сільською радою на строк її повноважень за пропозицією сільського голови.

2.3. Староста є членом виконавчого комітету сільської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

2.4. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  іншими актами законодавства України та  цим Положенням.

2.5. На старосту поширюються обмеження, визначені Законом України «Про запобігання корупції».

 

ІІІ. Повноваження старости

3.1. Відповідно до статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування» староста:

    1) представляє інтереси жителів відповідних сільських населених пунктів у виконавчих органах  сільської ради;

    2) бере участь у пленарних засіданнях сільської ради та засіданнях її постійних комісій;

    3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сілсьької ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідних сіл;

    4) сприяє жителям відповідних сіл у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

    5) бере участь в організації виконання рішень сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на території підпорядкованих йому сільських населених пунктів та у здійсненні контролю за їх виконанням;

    6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території підпорядкованих сільських населених пунктів;

    7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради з питань діяльності на території відповідних сільських населених пунктів виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

    8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідних сільських населених пунктів;

    9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідних сільських населених пунктів;

    10) бере участь та відповідальний за стан благоустрою відповідних сільських населених пунктів і зобов’язаний інформувати сільського голову, виконавчі органи  сільської ради про його результати;

    11) отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

    12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідних сільських населених пунктах;

    13)  виконує рішення сільської ради, виконавчого комітету, розпорядження та доручення сільського голови.

   14) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

 

IV. Припинення повноважень старости

4.1. Відповідно до статті 79-1 Закону України «Про місцеве самоврядування» повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до сільської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5-1) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті.

4.2. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням сільської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Повноваження старости можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України «Про правовий режим воєнного стану».

4.3. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 3 частини першої цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 6 частини першої цієї статті, - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради;

3) з підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої цієї статті, - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;

4) у випадку, передбаченому абзацом першим частини другої цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень старости;

5) з підстави, зазначеної в абзаці другому частини другої цієї статті, - з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів);

6) за пропозицією сільського голови щодо невиконання рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень та доручень сільського голови;

7) за порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.9. У разі дострокового припинення повноважень старости, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень (перебування у відпустці, відрядженні, тимчасова непрацездатність тощо) повноваження старости на території відповідних сільських населених пунктів може покладатися на іншу посадову особу сільської ради,  у тому числі й на іншого старосту. Обсяг та порядок здійснення таких повноважень визначається окремим розпорядженням сільського голови.

 

V. Організація діяльності старости

(здійснюється до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», цього Положення, посадової інструкції старости, затвердженої сільським головою відповідної ради)

5.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються розпорядженням сільського голови та виконавчим комітетом сільської ради.

5.2. Час здійснення старостою особистого прийому громадян встановлюється розпорядженням сільського голови.

5.3. Діяльність старости фінансується за рахунок бюджету сільської ради.

5.4. За належне виконання обов’язків розпорядженням сільського голови у межах фонду оплати праці старості може надаватися премія та інші стимулюючі виплати, а також до професійного та державних свят.

 

VІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

6.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний сілській раді та підконтрольний сільському голові.

6.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.

6.3. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної чинним законодавством України.

 

Сільський голова                                      Марія ІЛЮК

Секретар сільської ради                           Надія ЛІЗУН

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь