A A A K K K
для людей із порушенням зору
Усть-Путильська територіальна громада!
Чернівецька область, Вижницький район

Положення

Дата: 18.12.2019 14:30
Кількість переглядів: 686

Додаток 1

Затверджено рішенням сільської ради

 №   288  -58/19 від 29.11.2019 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Опікунську раду при Комунальному некомерційному підприємстві

«Мариничівська амбулаторія загальної практики сімейної  медицини»

 1. Загальні положення

1.1 Опікунська рада при закладі охорони здоров’я ( далі Опікунська рада) є громадським консультативно-дорадчим органом, створеним з метою забезпечення права громадян на участь в управлінні та здійсненні громадського нагляду у сфері охорони здоров’я.

1.2 До складу Опікунської ради можуть входити представники Комунального некомерційного підприємства ( Мариничівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини) (далі – Підприємство), громадських організацій та об’єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності,органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

1.3 Опікунська рада є однією з форм самоврядування та здійснює свою діяльність на засадах честі, гуманізму, патріотизму, порядності, моральності, рівності, неупередженості, відкритості, добровільності та професіоналізму, самофінансування, активної співпраці із засобами масової інформації відповідно до законодавства України та цього Положення.

1.4 Опікунська рада взаємодіє з адміністрацією Підприємства, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій, місцевими державними адміністраціями, Усть-Путильською сільською радою та її виконавчим комітетом, іншими органами та інституціями, профільною діяльністю яких є охорона здоров’я.

1.5 Рішення Опікунської ради з питань поза її компетенцією мають рекомендаційний характер.

1.6 Опікунська рада у встановленому законодавством України порядку може здійснювати міжнародну діяльність.

1.7 Члени Опікунської ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах без відриву від своєї основної роботи чи заняття.

1.8 Опікунська рада не є юридичною особою.

 1. Мета і завдання

2.1 Метою діяльності Опікунської ради є покращення якості та доступності медичних послуг населенню громади, сприяння ефективному управлінню і розвитку Підприємства та покращення матеріально-технічної бази Підприємства.

2.2 Основними завданнями Опікунської ради є:

2.2.1 Сприяння ефективній діяльності Підприємства шляхом участі у визначенні напрямків розвитку Підприємства та підготовці пропозицій по удосконаленню діяльності закладу;

2.2.2 Участь у плануванні та здійсненні заходів щодо залучення додаткових ресурсів на цільові потреби Підприємства та пацієнтів;

2.2.3 Залучення благодійних коштівта інших ресурсів, залучення яких не заборонено законодавством України;

2.2.4 Здійснення громадського нагляду за використанням коштів, що надійшли у вигляді благодійної допомоги та з інших джерел, не заборонених законодавством України (відповідно до законодавства України);

2.2.5 Надання потенційним благодійникам об’єктивної та мотивованої інформації (рекомендацій) щодо закупівлі медичного обладнання, медикаментів необхідних для Підприємства;

2.2.6 Встановлення та підтримка взаємодії Підприємства з відповідними структурами, в тому числі закордонними, та сприяння в організації заходів з обміну досвідом;

2.2.7 Інформування громадськості про діяльність Підприємства та Опікунської ради;

2.2.8 Представництво інтересів та захист прав пацієнтів та працівників Підприємства відповідно до законодавства України;

2.2.9 Інші завдання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства, забезпеченням прав на охорону здоров’я та розвитком галузі охорони здоров’я, що мають важливе суспільне значення.

 1. Регламентроботи

3.1 Опікунська рада утворюється за рішенням керівника підприємства, а припиняє свою діяльність за рішенням сесії сільської ради Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади.

3.2. Положення про Опікунську раду затверджується рішенням сесії Усть-Путильської сільської ради об»єднаної територіальної громади.

3.3 Склад Опікунської ради формується за рішенням сесії сільської ради Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади  у кількості 9 осіб.

3.4 Кандидатури до складу Опікунської ради мають право пропонувати:

 • працівники Підприємства;
 • керівник Підприємства;
 • діючі члени Опікунської ради ( у разі наявності);
 • громадські об’єднання та організації;
 • кандидати шляхом самовисування;

3.5 Працівники Підприємства не можуть становити більше 1/5 осіб від загальної кількості членів Опікунської ради.

3.6 Персональний склад Опікунської ради затверджується  рішенням сесії сільської ради Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади.

3.7 Порядок роботи Опікунської ради розробляється та затверджується Опікунською радою.

3.8 Строк повноважень Опікунської ради – 2 роки.

3.9 Голова Опікунської ради обирається з числа членів Опікунської ради на її першому засіданні. Строк повноважень голови Опікунської ради – 2 роки. Головою Опікунської ради не може бути особа, яка є штатним працівником Підприємства.

3.10 За поданням голови Опікунської ради з числа її членів можуть бути обрані заступник голови та секретар Опікунської ради на строк її повноважень. Секретарем Опікунської ради може бути обрана особа, яка є штатним працівником Підприємства.

3.11 Член Опікунської ради може бути виключений з її складу у разі:

3.11.1 Порушення законодавства України, доведеного у судовому порядку;

3.11.2 Порушення норм моралі та етики, що перешкоджає подальшому виконанню функцій члена Опікунської ради як чесного і добропорядного громадянина України;

3.11.3 Постійного невиконання рішень Опікунської ради;

3.11.4 Неучасті у засіданнях або неефективного членства;

3.11.5 Подання заяви про відмову від членства;

3.12 Рішення про виключення члена Опікунської ради з її складу приймається на засіданні Опікунської ради не менше ніж 2/3 голосів та затверджується головою Опікунської ради. Прийняття нових членів Опікунської ради замість тих, які вибули, здійснюється в загальному порядку.

3.13 Організаційна діяльність Опікунської ради забезпечується головою Опікунської ради, якщо інше не встановлено рішенням Опікунської ради.

3.14 Кошти, залучені Опікунською радою, надходять на благодійний рахунок Підприємства і витрачаються керівником Підприємства у порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та іншим спеціальним законодавством.

3.15 Засідання Опікунської ради відбуваються по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Позачергове засідання може бути скликане за ініціативи голови Опікунської ради, керівника Підприємства, або не менше 1/3 членів Опікунської ради.

3.16Рішення Опікунської ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів. У випадку рівності голосів «за» та «проти» вирішальним є голос головуючого.

3.17Рішення опікунської ради оформлюється протоколом.

3.18 Члени, які не згодні з рішенням, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу.

3.19 Протокол засідання Опікунської ради складається не пізніше п’яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання підписується головою та секретарем Опікунської ради у двох примірниках та зберігається у голови та секретаря Опікунської ради.

3.20 У протоколі має бути зазначено:

 • дата, місце та час проведення засідання;
 • прізвище, ім’я, по-батькові присутніх членів;
 • питання, винесені на голосування і підсумки голосування з цих питань;
 • рішення, прийняті Опікунською радою, з обов’язковим зазначенням прізвищ відповідальних осіб та термінів їх виконання;

3.21 Журнал протоколів або засвідчені виписки з нього повинні бути надані для ознайомлення на вимогу члена Опікунської ради, адміністрації Підприємства або благодійника протягом 2-х робочих днів.

3.22 Рішення Опікунської ради легітимні, якщо на її засіданні присутні не менше ½ від затвердженого складу членів Опікунської ради.

3.23 Опікунська рада за запитом інформує (за підписом голови Опікунської ради) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, громадські та міжнародні організації, засоби масової інформації, а також інші медичні установи та громадян про прийняті на її засіданнях рішення.

3.24 Член Опікунської ради може брати участь у засіданнях особисто або передавати свої повноваження особистому представнику згідно з власним (одноразовим письмовим) дорученням.

 1. Права та обов’язки членів

4.1 Члени Опікунської ради мають право:

4.1.1 Виступати з ініціативою та сприяти залученню додаткових фінансових та інших ресурсів на забезпечення ефективної діяльності Підприємства, покращення умов перебування та обслуговування пацієнтів Підприємства;

4.1.2 Вносити пропозиції адміністрації Підприємства щодо підвищення ефективності діяльності Підприємства та створювати експертні групи з питань, які стосуються функціонування Підприємства;

4.1.3 Організовувати та проводити заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації медичних працівників Підприємства (організація семінарів, стажувань, в тому числі закордонних);

4.1.4 Делегувати своїх представників для проведення кошторисної оцінки потреб Підприємства;

4.1.5 Проводити аналіз діяльності Підприємства у частині, що стосується реалізації благодійних програм на базі Підприємства та цільового використання благодійних коштів;

4.1.6 Затверджувати звіти Підприємства щодо реалізації благодійних програм на базі Підприємства;

4.1.7 Згідно із законодавством України представляти інтереси пацієнтів та, за погодженням з керівником Підприємства та у межах компетенції члена Опікунської ради, заклад у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами різних форм власності, медичними та освітніми установами України та зарубіжних країн;

4.1.8 Відвідувати пацієнтів на Підприємстві (за наявності дозволу лікаря), надавати їм (за потреби) консультації, щодо їхніх прав та обов’язків, сприяти організації психологічної допомоги пацієнтам;

4.1.9 Ініціювати будь-яке питання, яке стосується діяльності Опікунської ради;

4.1.10 Вчиняти інші дії, необхідні для виконання своїх функцій як члена Опікунської ради, які не заборонені законодавством України і відповідають суспільній моралі та етиці.

4.2 Члени Опікунської ради зобов’язані:

4.2.1 Брати участь у засіданнях Опікунської ради;

4.2.2 Виконувати рішення Опікунської ради;

4.2.3 Інформувати керівництво Підприємства, Усть-Путильську сільську раду, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій, правоохоронні та інші органи про порушення правил використання об’єктів благодійної допомоги та пожертв у разі їх виявлення;

4.2.4 У своїх вчинках дотримуватись високих норм моралі та етики;

4.2.5 Сприяти розвитку та зміцненню благодійності у сфері охорони здоров’я;

4.3 Рішенням керівника Підприємства на Опікунську раду може бути покладено виконання інших функцій, які не належать до виключної компетенції Підприємства.

4.4 Для здійснення громадського нагляду члени Опікунської ради можуть ініціювати громадську експертизу діяльності Підприємства та брати в ній участь.

4.5 При прийнятті рішень члени Опікунської ради керуються високими нормами моралі, активною життєвою позицією та ідеєю доброчинності.

 1. Прикінцеві положення

5.1 Положення про Опікунську раду при Підприємстві набуває чинності з моменту  затвердження рішенням сесієї Усть-Путильської сільської ради об»єднаної територіальної громади.

5.2 Зміни та доповнення до Положення про Опікунську раду при Підприємстві виносяться на розгляд Опікунської ради, набувають чинності після їх погодження членами Опікунської ради та затверджуються рішенням сесії Усть-Путильської сільської ради об»єднаної територіальної громади.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь