Усть-Путильська територіальна громада!
Чернівецька область, Вижницький район

Положення

Дата: 18.12.2019 14:25
Кількість переглядів: 779

Додаток

Затверджено рішенням сільської ради

 №   286  -58/19 від 29.11.2019 року

 

 

Положення

про Поважну раду «Скарби мудрості» Усть-Путильської

сільської ради об»єднаної територіальної громади,

 

 

І. Загальні положення 

1.1 Поважна рада «Скарби мудрості» (далі – рада) є консультативно-дорадчим органом Усть-Путильської сільської ради об»єднаної територіальної громади, утвореним для забезпечення участі мешканців  поважного віку Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади в розбудові громади, налагодженні ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування, державними та комунальними  установами, врахування громадської думки  в  прийняті та реалізації  рішень.

1.2 Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Усть-Путильської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, а також цим Положенням.

1.3 Рішення ради мають рекомендаційний характер для сільського голови та органів місцевого самоврядування та  зобов’язуючу дію для органів, які створені радою.

1.4 Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення через офіційний сайт Усть-Путильської сільської ради.

1.5 Члени ради працюють на громадських засадах та діють на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних, громадських та місцевих інтересів.

1.6 У своїй діяльності рада підзвітна Усть-Путильській сільській раді.

1.7 Рада не має статусу юридичної особи.

ІІ. Основні принципи, мета та завдання

    1. Основними принципами діяльності ради є:

- верховенство права;

- законність;

- демократизм;

- гласність;

- ініціативність;

- безкорисливість;

- колегіальність;

- відповідальність.

2.2. Мета діяльності ради –  сприяння особистому творчому зростанню мешканців поважного віку громади та їх зайнятості за інтересами, створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними та місцевими справами, сприяння врахуванню органами місцевого самоврядування громадської думки під час формування та реалізації стратегії розвитку громади.

2.3 Поважна рада:

Готує та подає до Усть-Путильської сільської ради:

- пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

- проекти розвитку громади;

-  пропозиції щодо  удосконалення роботи ради;

2.4. Інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання в регіональних ЗМІ, на офіційному веб-сайті сільської ради;

2.5. Збирає, узагальнює та подає до сільської  ради інформацію про пропозиції щодо вирішення питань стратегічного розвитку громади;

2.6. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку громади;

2.7. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

2.8. Поважна рада має право:

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, клуби,  тощо);

- організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші комунікативні заходи;

- отримувати в установленому порядку від органу місцевого самоврядування проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

- брати участь у розробці цільових програм, проектів, актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку відповідної території (галузі);

- взаємодіяти із Усть-Путильською сільською радою її виконавчим комітетом, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно- дорадчими органами;

- ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок уреалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

- розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них письмові відповіді;

- розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і перебувають у сфері компетенції ради.

ІІІ. Формування та структура Поважної ради

    1. Склад ради формується з активних жителів поважного віку Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади.
    2. Персональний склад ради затверджується рішенням сесії Усть-Путильської сільської ради.

3.3До структури ради входять: головуючий ради, заступник головуючого ради, секретар ради, координаційна група та члени ради.

Головуючий ради обирається на першому засіданні ради з числа членів ради.

Секретар, заступник головуючого, координаційна група ради в кількості 9 чол. обираються на першому засіданні ради з числа членів ради, за поданням головуючого ради простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

3.4 Повноваження членів припиняються одночасно з припиненням повноважень Поважної ради.

3.5 Головуючий ради: 

- Представляє раду у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції.

- Веде засідання ради.

- Підписує рішення, прийняті радою;

- Контролює виконання заступником та радниками ради їх посадових обов'язків;

- Не рідше одного разу на рік звітує перед сільським головою.

-У разі тимчасової відсутності головуючого, його обов’язки виконує заступник головуючого ради.

3.6 Секретар ради:

- Забезпечує поточну роботу ради;

- Повідомляє членів ради про час і місце проведення засідань ради, питання, які передбачається внести на розгляд засідання ради;

- Організовує підготовку засідань ради, питань, що вносяться на розгляд засідань ради;

- Веде протоколи засідань ради; 

- Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців, а також до інших осіб, котрих стосуються ці рішення і організовує контроль за їх виконанням;

- Формує порядок денний засідання ради;

- Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради, на підставі подання голови ради, або пропозиції простої більшості.

3.7Членство в раді автоматично припиняється на підставі рішення Поважної ради, у разі:

- систематичної відсутності члена ради на засіданнях без поважних причин (три рази і більше).

- неможливості члена ради брати участь у роботі ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена ради недієздатним або обмежено дієздатним.

-  подання членом ради відповідної заяви про добровільний вихід зі складу ради.

-  набрання  законної сили обвинувальним вироком суду у вчиненні кримінального злочину.

-  смерті  члена ради. 

3.8 Зміни  у  складі ради  затверджуються розпорядженням голови сільської ради на  підставі протоколу  засідання  ради.

3.9 Входження до складу ради здійснюється шляхом розгляду заяви кандидата на вступ на чергових зборах ради більшістю голосів присутніх дійсних членів ради.

 

ІV. Порядок роботи Поважної ради

4.1 Основною формою роботи ради є засідання,  що проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання ради  можуть  скликатися за ініціативою головуючого ради, сільського голови або однієї третини  загального  складу її членів.  Повідомлення  про скликання засідань ради, у тому числі позачергових, доводяться до  відома  кожного  її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку та оприлюднюються на офіційному  веб-сайті Усть-Путильської сільської ради.  

4.2 Засідання ради є правомірним, якщо на ньому присутні  не  менш  як  половина  її членів від загального складу.  Засідання ради проводяться відкрито.

4.3 У  засіданнях ради  може  брати участь з правом дорадчого голосу сільський голова, його  заступник або інший уповноважений  представник  сільської ради. 

4.4 Рішення ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів  її  членів  присутніх  на засіданні. У разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.  Рішення ради мають рекомендаційний характер.  

4.5 Річний   звіт про діяльність ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті сільської ради та в інший прийнятний спосіб. 

                                                          

V. Права та обов’язки члена Поважної ради

5.1. Член  ради має право:

- ухвального голосу на засіданнях ради;

- вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання ради;

- брати участь в обговоренні порядку денного засідання ради;

- оголошувати на засіданні ради тексти звернень, заяв, пропозицій.

5.2. Член ради зобов’язаний:

- брати участь в засіданнях ради;

- виконувати рішення ради;

- дотримуватись норм моралі, толерантного відношення до оточуючих.

 

VI. Прикінцеві положення

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться розпорядженням сільського голови за поданням головуючого ради або за власною ініціативою сільського голови.

6.2. Усть-Путильська сільська рада забезпечує раду приміщенням для проведення засідань  та заходів, сприяє створенню необхідних  умов для її роботи.

6.3. Установчі  документи,  склад ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також   інші   відомості про діяльність ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Усть-Путильської сільської ради в рубриці «Поважна рада». 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь