Усть-Путильська територіальна громада!
Чернівецька область, Вижницький район

Положення про Антикорупційну громадську раду

Дата: 26.07.2019 14:40
Кількість переглядів: 896

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  ХХХХХІІІ сесії  УІІ скликання Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади

«_26__» _липня_ 2019 № 263-53/19

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Антикорупційну громадську раду при Усть-Путильській об’єднаній територіальній громаді


1. Антикорупційна громадська рада при Усть-Путильській об’єднаній територіальній громаді (далі — Антикорупційна громадська рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Усть-Путильській об’єднаній територіальній громаді.

 

2. Антикорупційна громадська рада утворюється  рішенням сесії ради Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади  у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Антикорупційної громадської ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.


3. Антикорупційна громадська рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями ради та розпорядженнями голови Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади, а також цим Положенням.


4. Основними завданнями Антикорупційної громадської ради є:

  1. 4. Налагодження системного діалогу, ефективної взаємодії сільської ради з мешканцями сіл Усть-Путила, Шпетки, Бісків, Мариничі, Петраші, Бисків;
  2. 4. Підвищення якості підготовки рішень з важливих питань суспільного життя з врахуванням громадської думки, створення умов для участі мешканців громади у розробленні рішень;

3. 4. Здійснення систематичного аналізу стану запобігання і протидії корупції в Усть-Путильській об’єднаній територіальній громаді,  підприємствах, установах та організаціях, заснованих на комунальній власності Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади;

4. 4. Внесення пропозицій щодо формування та реалізації антикорупційної політики, допомога у розробленні проектів актів з цих питань;

5. 4.Залучення фахових спеціалістів до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики;

6. 4. Проведення робочих  засідань з питань запобігання корупції на території Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади;

7. 4.   Виконання інших завдань щодо запобігання корупції.


5. Антикорупційна рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

     5.1. Подає сільській раді обов»язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів   нормативно-правових актів з питань реалізації  наданих повноважень у відповідній сфері, вдосконалення роботи сільської ради;

5.2. Інформує в обов»язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному Веб-сайті сільської ради та в інший прийнятний спосіб;

5.3. Збирає, узагальнює та подає сільській раді інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

5.4. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку громади;
5.5. Здійснює комплексну оцінку ситуації і тенденцій у сфері запобігання корупції на території Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади, аналізує антикорупційне законодавство України та стан виконання заходів щодо його застосування;

5.6. Напрацьовує та вносить пропозиції щодо процедур запобігання корупції, усунення корупційних ризиків у діяльності Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади ;

5.7. Готує та подає голові Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади пропозиції щодо усунення корупційних ризиків;

5.8. Проводить аналіз звернень громадян, що надійшли до служби оперативного моніторингу та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету, стосовно наявності в діях посадових осіб місцевого самоврядування  корупційної складової;

5.9. Забезпечує здійснення антикорупційного аналізу проектів нормативно-правових актів Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади;

5.10. Заслуховує  інформацію та надає пропозиції щодо  належного використання майна об’єднаної територіальної громади, що перебуває у комунальній власності міста;

5.11. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 
6. Антикорупційна громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань має право:


6.1. Запитувати та одержувати в установленому порядку від ради Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади, виконавчого комітету ради Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади, їх структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Антикорупційну громадську раду завдань;

6.2. Вносити пропозиції щодо розробки проектів розпоряджень голови Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади та рішень виконавчого комітету ради Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади з питань, віднесених до завдань Антикорупційної громадської ради;

6.3. Залучати в установленому порядку до роботи Антикорупційної громадської ради посадових і службових осіб органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади, вітчизняних та іноземних вчених і фахівців, експертів міжнародних організацій, представників об’єднань громадян;

6.4. Запрошувати на свої засідання керівників і представників правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, експертів, залучати їх до обговорення відповідних питань;
6.5. Аналізувати стан додержання і виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, заснованими на комунальній власності Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади, Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії корупції;
6.6. Організовувати та проводити робочі засідання з питань запобігання та протидії корупції у Усть-Путильській об’єднаній територіальній громаді;

6.7. Організовувати і проводити засідання за круглим столом та інші заходи.


7. Склад Антикорупційної громадської ради формується рішенням сесії ради Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади, працівників з числа осіб, які є фахівцями у галузі запобігання корупції та до складу Антикорупційної громадської ради можуть входити представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об»єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства ( далі – інститути громадянського суспільства).


8. Персональний склад Антикорупційної громадської ради затверджується  рішенням сесії ради Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади.

 

9. Антикорупційну громадську раду очолює  голова Антикорупційної громадської ради, який має заступника. Головою Антикорупційної громадської ради не може бути обрано посадову особу органу місцевого самоврядування.


10. Голова Антикорупційної громадської ради:

10.1. Організовує діяльність Антикорупційної громадської ради;

10.2. Скликає та організовує підготовку та проведення засідань Антикорупційної громадської ради;

      10.3. Виконує інші обов’язки, передбачені цим Положенням.

 

11. Секретар Антикорупційної громадської ради здійснює організаційне забезпечення діяльності Антикорупційної громадської ради, у тому числі:

11.1. Готує матеріали до засідань Антикорупційної громадської ради;

11.2. Повідомляє членів Антикорупційної громадської ради про дату, час та місце проведення засідання;

11.3. Веде  протоколи засідань Антикорупційної громадської ради; 

11.4. За дорученням голови та заступника голови Антикорупційної громадської ради виконує інші завдання, пов’язані із організаційним забезпеченням діяльності Антикорупційної громадської ради.

     У разі відсутності секретаря, голова Антикорупційної громадської ради визначає особу, яка виконуватиме його обов’язки.


12. Члени Антикорупційної громадської ради мають право:

12.1. Виносити пропозиції для обговорення та здійснювати підготовку питань  для розгляду під час засідань Антикорупційної громадської ради;

12.2. Проводити консультації з представниками органів влади, місцевого самоврядування, керівництвом та співробітниками підприємств, установ та організацій з метою виявлення корупційних ризиків, вироблення процедур і політик, спрямованих на мінімізацію корупції;

12.3. Виконувати доручення, надані головою та заступником Антикорупційної громадської ради,  з питань запобігання корупції, мінімізації корупційних ризиків в діяльності Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади.


13. Основною організаційною формою діяльності Антикорупційної громадської ради є засідання, що скликаються  у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.


Засідання Антикорупційної громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.


14. Рішення Антикорупційної громадської ради приймаються на засіданні шляхом відкритого голосування більшістю від присутніх під час засідання ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Антикорупційної громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов»язковими для розгляду сільською радою або її виконавчими органами.


15. Рішення, прийняті на засіданні Антикорупційної громадської ради, оформлюються у вигляді протоколів, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем Антикорупційної громадської ради і оприлюднюються в 10-денний термін на офіційному Веб-сайті сільської ради  або в інший прийнятний спосіб.
Рішення, прийняті на засіданні Антикорупційної громадської ради можуть бути реалізовані шляхом видання відповідних актів Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади.


16. Рішення Антикорупційної громадської ради, прийняті в межах її компетенції, підлягають обов’язковому розгляду радою Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади, яким вони адресовані.


17. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Антикорупційної громадської ради здійснюється виконавчим комітетом ради Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь